“เราจะไม่ปล่อยให้วิชาชีพสายแพทย์ต่อสู้เพียงลําพัง เราจะร่วมต่อสู้ไปด้วยกัน”

ZEROCOVID PROJECT

สถาปนิก และ นักออกแแบบทุกท่าน ทุกสาขา สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ZEROCOVID เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลได้ที่ LINK นี้

โรงพยาบาลแห่งใดที่สนใจการให้รับคำปรึกษาด้านการออกแบบเพื่อปรับปรุงรับคนไข้ COVID-19 ฟรี สามารถลงทะเบียนได้ที่ LINK นี้

ระบบให้คำปรึกษาด้านการออกแบบให้กับโรงพยาบาลชุมชน

จำนวนอาสาสมัครโครงการ ZEROCOVID (ข้อมูลวันที่ 2 เมษายน 2563).

แถลงข่าว ZERO COVID

แถลงข่าวโครงการ ZEROCOVID 

ZEROCOVID PROJECT

ZERO COVID PROJECT

โครงการให้คําปรึกษาด้านการออกแบบปรับปรุงอาคาร ในส่วนจุดคัดกรอง และส่วนดูแลผู้ป่วย COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลของรัฐ

ระบบให้คำปรึกษาด้านการออกแบบให้กับโรงพยาบาลชุมชน

โครงการ A

ระบบให้คำปรึกษาด้านการออกแบบให้กับโรงพยาบาลชุมชน

โครงการ B

การพัฒนา DESIGN GUIDELINE และ PROTOTYPE โรงพยาบาลสนาม COHORT WARD

ZERO COVID การพัฒนา DESIGN GUIDELINE และ PROTOTYPE โรงพยาบาลสนาม COHORT WARD
การพัฒนาต้นแบบและโมเดลการผลิตชุดอุปกรณ์ PPE: PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT ให้กับบุคลากรการแพทย์

โครงการ C

การพัฒนาต้นแบบและโมเดลการผลิตชุดอุปกรณ์ PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT ให้กับบุคลากรการแพทย์  

โครงการ D

การพัฒนาระบบ AREA-BASED DASHBOARD เพื่อวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรระบบบริการสุขภาพบนฐานของข้อมูลที่ได้จากการทำ MODEL SIMULATION แบบ REASONABLE WORST CASE SCENARIO

การพัฒนาระบบ AREA-BASED DASHBOARD เพื่อวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรระบบบริการสุขภาพบนฐานของข้อมูลที่ได้จากการทำ MODEL SIMULATION

ขอเชิญชวนสถาปนิกและนักออกแบบที่มีจิตอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ

ร่วมกันลดอัตราเสี่ยงผู้ติดเชื้อ COVID-19 และสร้างการรับรู้ การป้องกัน เพื่อรับมือก่อนได้ทันท่วงที เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยชาติในเวลา นี้

ZEROCOVID PROJECT PARTNERS