แถลงข่าวโครงการ ZERO COVID

องค์กรวิชาชพี ด้านสถาปัตย์ ผนึกกําลัง เปิดโครงการ ZERO COVID ช่วยโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ

30 มีนาคม 2563 สภาสถาปนิก ร่วมกับ ศูนย์การออกแบบเพื่อสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUD4S) และสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ZERO COVID เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ในการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ ระบาดเชื้อโควิด -19 เป็นการเร่งด่วน

รศ.ดร. ปิ่นรัชฏ์ กาญจนัษฐิติ คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร. ปิ่นรัชฏ์ กาญจนัษฐิติ คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า พันธกิจของคณะสถาปัตย์ฯ นอกเหนือจากเรื่องการเรียนการสอนแล้ว ยังมีเรื่องการนําองค์ความรู้ลงไปสู่ชุมชน ด้วย จากสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID-19 ระบาดทั่วโลก ทําให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวันอย่าง ต่อเนื่อง สถานที่รองรับผู้ป่วยในอนาคตมีไม่พอเพียง จึงริเริ่มโครงการ ZERO COVID เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา เพื่อให้คําปรึกษาด้านการออกแบบปรับปรุงอาคาร ในส่วนจุดคัดกรอง และส่วนดูแลผู้ป่วย COVID- 19 โดยเบื้องต้นเป็นโครงการความร่วมมือกันระหว่างสภาสถาปนิก สมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตย์ จุฬาฯ และ ศูนย์การออกแบบเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และควรจะมีหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมโครงการอีกใน อนาคต

ทั้งนี้โครงการ ZERO COVID มีวัตถุประสงค์หลักในการระดมสมาชิกและบุคลากรวิชาชีพ สถาปัตยกรรมและการออกแบบในสาขาต่างๆ เพื่อนําความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งทางด้านวิชาการ และด้าน วิชาชีพ ออกแบบปรับปรุง และจัดการพื้นที่โรงพยาบาลรัฐ ให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด

พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิก

พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิก เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. 2543 มาตรา 7(5) กําหนดให้สภาสถาปนิกทําหน้าที่ช่วยเหลือ แนะนํา เผยแพร่ และให้บริการ ทางด้านวิชาการต่างๆ แก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการและเทคโนโลยีทาง สถาปัตยกรรม ในภาวะปกติเรามีส่วนงานที่ทําหน้าในเรื่องนี้อยู่แล้วเมื่อประเทศชาติอยู่ในภาวะวิกฤติเช่นใน ขณะนี้ สภาสถาปนิกจึงถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะเข้ามาช่วยในส่วนที่สามารถทําได้ โดยได้ประสานงานขอให้ สถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าไปดูพื้นที่และให้คําแนะนํา ในการปรับปรุงอาคารเพื่อให้เป็นพื้นที่กักกัน ควบคุมโรค

จากการประสานงานข้างต้น ทําให้ทราบว่า มีโครงการ ZERO COVID ที่กําลังดําเนินการในทํานอง เดียวกัน และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานก็เป็นกลุ่มเดียวกัน จึงได้มีการหารือเพื่อกําหนดแนวทางในการทํางาน ให้มี ทิศทางสอดคล้องกัน โดยสภาสถาปนิกจะทําหน้าที่รับสมัครสมาชิกที่มีอยู่ทั่วประเทศ และจะทําหน้าที่เป็น ศูนย์กลางการประสานงานโครงการ รวมทั้งประสานงานกับองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์กรอื่นๆ ทั้ง ภาครัฐและเอกชน

“ผมขอเชิญชวนสมาชิก สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยจะมีกลุ่มสถาปนิกอาสาที่มีประสบการณ์มาทํา หน้าที่กําหนดแนวทาง มาตรฐานการทํางาน ฝึกอบรม ตลอดจนให้คําปรึกษากับสถาปนิกอาสาก่อนที่จะลง พื้นที่ทั่วประเทศ และเรายังต้องการสถาปนิกอาสาอีกจํานวนมาก เพื่อทํางานสนับสนุนในด้านต่างๆ อีกด้วย” นายกสภาสถาปนิกกล่าว

นายณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์การออกแบบเพื่อสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUD4S)

นายณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์การออกแบบเพื่อสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUD4S) เปิดเผยว่า โครงการ ZERO COVID ประกอบด้วยโครงการย่อย 4 โครงการ คือ 1.ให้คําปรึกษาด้าน การออกแบบให้กับโรงพยาบาลรัฐ 2.กําหนดแนวทางและออกแบบโรงพยาบาลสนามต้นแบบ 3.พัฒนาต้นแบบ ชุดอุปกรณ์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 4.วางแผนจัดการทรัพยากรระบบบริการสุขภาพบนฐานข้อมูลที่ได้ จากการจําลองสถานการณ์ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแนวคิดเบื้องต้น ที่อยู่ระหว่างการวางแผนในรายละเอียด

นายกฤษณะ ธนะธนิต นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายกฤษณะ ธนะธนิต นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า สมาคมฯ เป็นหน่วยงานที่เริ่มต้นขับเคลื่อนโครงการ ได้มีการประสานงานไปยังสถาปนิกและนัก ออกแบบจากทุกสถาบัน เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการและรับใช้สังคมร่วมกัน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยในช่วง 2 วันที่ผ่านมา มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 300 คน จากทุกสถาบันทั่วประเทศ แต่ยังไม่ เพียงพอกับความต้องการ จึงขอเชิญชวนสถาปนิกและนักออกแบบที่มีจิตอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.act.or.th และ Facebook: zerocovidproject

เราจะไม่ปล่อยให้วิชาชีพสายแพทย์ต่อสู้เพียงลําพัง เราจะร่วมต่อสู้ไปด้วยกันนายกสภาสถาปนิก กล่าวปิดท้าย

รศ. ดร. ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ อุปนายกสภาสถาปนิก