ลงทะเบียนอบรมสัมนา ZEROCOVID ครั้งที่ 1

ระบบให้คำปรึกษาด้านการออกแบบให้กับโรงพยาบาลชุมชน

กำหนดการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการออกแบบโรงพยาบาลจากทีมสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ ผ่าน Facebook Live 

ครั้งที่ 1 : วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 ที่ https://facebook.com/zerocovidproject

เวลา 10:00 น. – 10:30 น.
ความเป็นมา และขอต้อนรับสู่โครงการ ZEROCOVID 
โดย พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์ 
นายกสภาสถาปนิก / ที่ปรึกษาโครงการ ZEROCOVID

เวลา 11:00 น. – 11:45 น.
หน้าที่ของสถาปนิกอาสาภูมิภาค 
โดย ชนะ สัมพลัง
ว่าที่นายกสมาคมสถาปนิกสยามปี 2563 – 2564 /
ประธานปฎิบัติการสถาปนิกอาสา โครงการ ZEROCOVID

เวลา 13:00 น. – 13:45 น.
โรงพยาบาลรัฐและความคาดหวัง 
โดย ณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์
ผู้อำนวยการศูนย์การออกแบบเพื่อสังคม จุฬาฯ

เวลา 14:00 น. – 14:45 น.
คำย่อน่ารู้ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19
โดย อนันต์ พ่วงสมจิตร 
ที่ปรึกษาการออกแบบโรงพยาบาล โครงการ ZEROCOVID