คุณลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

การพัฒนาต้นแบบและโมเดลการผลิตชุดอุปกรณ์ PPE: PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT ให้กับบุคลากรการแพทย์

คุณได้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมนากับโครงการ ZEROCOVID แล้ว 

พบกันวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 ที่ https://facebook.com/zerocovidproject

เวลา 10:00 น. – 10:30 น.
ความเป็นมา และขอต้อนรับสู่โครงการ ZEROCOVID 
โดย พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์ 
นายกสภาสถาปนิก / ที่ปรึกษาโครงการ ZEROCOVID

เวลา 11:00 น. – 11:45 น.
หน้าที่ของสถาปนิกอาสาภูมิภาค 
โดย ชนะ สัมพลัง
ว่าที่นายกสมาคมสถาปนิกสยามปี 2563 – 2564 /
ประธานปฎิบัติการสถาปนิกอาสา โครงการ ZEROCOVID

เวลา 13:00 น. – 13:45 น.
โรงพยาบาลรัฐและความคาดหวัง 
โดย ณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์
ผู้อำนวยการศูนย์การออกแบบเพื่อสังคม จุฬาฯ

เวลา 14:00 น. – 14:45 น.
คำย่อน่ารู้ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19
โดย อนันต์ พ่วงสมจิตร 
ที่ปรึกษาการออกแบบโรงพยาบาล โครงการ ZEROCOVID