การพัฒนาต้นแบบและโมเดลการผลิตชุดอุปกรณ์ PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT ให้กับบุคลากรการแพทย์

WHY

บุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากกว่า 50,000 คนที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ต้องสงสัยและผู้ป่วยที่ติดเชื้อ จึงจำเป็นที่จะต้องมีชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวได้แก่ FACE SHIELD + ชุดคลุมตัว ไว้ใช้ในการทำงาน

ZERO COVID การพัฒนาต้นแบบและโมเดลการผลิตชุดอุปกรณ์ PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT ให้กับบุคลากรการแพทย์
การพัฒนาต้นแบบและโมเดลการผลิตชุดอุปกรณ์ PPE: PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT ให้กับบุคลากรการแพทย์

HOW

การออกแบบต้นแบบ FACE SHIELD และ ชุดคลุมตัว ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตอบสนองการใช้งานได้ดีและปลอดภัย มีราคาเหมาะสม สามารถผลิตได้ปริมาณมากเพียงพอและเท่าทันต่อความต้องการ (50,000 ชุดต่อวัน)

ต้นแบบและโมเดลการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและข้อมูลแหล่งผลิต

ขอเชิญชวนสถาปนิกและนักออกแบบที่มีจิตอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ

ร่วมกันลดอัตราเสี่ยงผู้ติดเชื้อ COVID-19 และสร้างการรับรู้ การป้องกัน เพื่อรับมือก่อนได้ทันท่วงที เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยชาติในเวลา นี้