การพัฒนาระบบ AREA-BASED DASHBOARD เพื่อวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรระบบบริการสุขภาพบนฐานของข้อมูลที่ได้จากการทำ MODEL SIMULATION แบบ REASONABLE WORST CASE SCENARIO

WHY

สถานการณ์การแพร่ระบาดมีการขยายตัวไปทั่วประเทศ

ข้อมูลคาดการณ์การแพร่ระบาดที่ระบุระยะเวลาจะช่วยทำให้ท้องถิ่นสามารถวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรระบบสุขภาพที่มีอยู่อย่างจำกัด [SURGE CAPACITY] ได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ZERO COVID การพัฒนาระบบ AREA-BASED DASHBOARD เพื่อวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรระบบบริการสุขภาพบนฐานของข้อมูลที่ได้จากการทำ MODEL SIMULATION แบบ REASONABLE WORST CASE SCENARIO
การพัฒนาระบบ AREA-BASED DASHBOARD เพื่อวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรระบบบริการสุขภาพบนฐานของข้อมูลที่ได้จากการทำ MODEL SIMULATION

HOW

การออกแบบและดำเนินการแพลตฟอร์มให้ข้อมูลเพื่อการวางแผนรายจังหวัด โดยนำเอาข้อมูลคาดการณ์ทางวิชาการมาทำ GAP ANALYSIS เพื่อระบุสิ่งที่ต้องดำเนินการและเตรียมการล่วงหน้าที่สามารถทำได้โดยท้องถิ่นและประชาชน

อาสาสมัครนักออกแบบและนักวางผังจำนวน 20-30 คนเพื่อมาดำเนินการ OPERATE ระบบ

ขอเชิญชวนสถาปนิกและนักออกแบบที่มีจิตอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ

ร่วมกันลดอัตราเสี่ยงผู้ติดเชื้อ COVID-19 และสร้างการรับรู้ การป้องกัน เพื่อรับมือก่อนได้ทันท่วงที เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยชาติในเวลา นี้